Το Πολιτιστικό ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

Σε τούτο το οριακό για τον Τόπο μας σταυροδρόμι των δίσεκτων καιρών μας, η βαθύτερη λογική τ ο υ  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ  α ν τ ί δ ο τ ο υ  σ τ η  Χ ρ ε ο κ ο π ί α σηματοδοτεί τη ζητούμενη πολιτική πολιτισμού, που θα μας βγάλει στην ανοιχτή δημοσιά της ιστορίας μας.

Με το πολιτιστικό αντίδοτο να νοείται ω ς  α π ό σ τ α γ μ α  τ η ς  α ξ ι α κ ή ς  π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς  τ η ς  μ ε γ ά λ η ς  α κ ο λ ο υ θ ί α ς  τ ω ν  α ι ώ ν ω ν  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  τ ο υ  Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ. Φωτίζοντας τη δύσκολη ανηφοριά του μετα-μνημονιακού μας μέλλοντος και διεμβολίζοντας το παγιδευτικό δίπολο: τ ο υ  ν ο σ η ρ ο ύ  ε λ λ η ν ο κ ε ν τ ρ ι σ μ ο ύ, όπου επωάζεται η εθνικιστική αφροσύνη, και τ ο υ  ν ο σ η ρ ο ύ  α ν τ ι - ε λ λ η ν ο κ ε ν τ ρ ι σ μ ο ύ, όπου επωάζεται η νεοταξική α-τοπία (αποεθνοποίηση).

Το Πολιτιστικό ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

συγγραφέας:Λαοκράτης Βάσσης

Isbn: 978-960-579-074-5
Διαστάσεις: 14Χ21

Σελίδες: 160

Λιανική Τιμή: 13,00 ευρώ

Τελευταίες εκδόσεις

See all